Ogólnie o egzekucji

 http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2016/01/Przewodnik_po_egzekucji_sadowej.pdf

 Na czym polega praca komornika : DO OBEJRZENIA!!!

  https://docs.google.com/file/d/0B4sDrRPpAxQkeU5JZ3JvWFhWaDg/preview?pli=1

  https://www.youtube.com/watch?v=raj0zx8_xMI

  https://www.youtube.com/watch?v=KgYR_GypMLM

  http://www.facebook.com/komornicy

  https://twitter.com/komornikpl

 

Podstawowe pojęcia:

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębych przepisów.Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Wierzyciel to podmiot na rzecz którego zostało stwierdzone tytułem wykonawczym uprawnienie do egzekwowania od dłużnika świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego).

Dłużnik to podmiot, który według treści tytułu wykonawczego ma obowiązek spełnić określone świadczenie i przeciwko któremu toczy się egzekucja.

Tytuł egzekucyjny to dokument zawierający określenie dłużnika i wierzyciela oraz wskazujący na świadczenie które może dochodzić wierzyciel.

 

Zgodnie z art. 777 § 1 kpc tytułami egzekucyjnymi są:

1. orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

11. orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

2. wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;

21. ugoda przed mediatorem,

3. inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;

5. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6. akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kpc). Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli zastosowanie przymusu państwowego w tym postępowaniu, na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego. Przez nadanie klauzuli wykonalności tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym. Sąd nadaje klauzulę wykonalności w następującym brzmieniu:

“W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia ........ 20... r. Sąd ........ w ........ stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie .... oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne”.

 

Dokumenty, które trzeba przedłożyć komornikowi:

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi złożyć komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (wyrokiem, nakazem zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności).

Wniosek egzekucyjny ma podstawowe znaczenie dla postępowania egzekucyjnego, ponieważ organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela. Organ egzekucyjny nie może wyjść poza jego żądanie, nawet jeżeli z tytułu wykonawczego wynika co innego. Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 797 kpc. We wniosku egzekucyjnym należy wskazać:

1. Komornika do którego wniosek jest kierowany, a w przypadku wyboru Komornika oświadczenie o wyborze Komornika przez wierzyciela na podstawie art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,

2. imię i nazwisko/ nazwę wierzyciela wraz z jego adresem, celowe jest również podanie numeru telefonu kontaktowego, rachunku bankowego, na który należy przekazywać wyegzekwowane od dłużnika kwoty oraz w sprawach z zakresu prawa pracy właściwego wierzycielowi Urzędu Skarbowego,

3. imię i nazwisko/nazwę dłużnika wraz z adresem zamieszkania, siedziby, prowadzenia działalności, celowe jest podanie również danych identyfikujących dłużnika – PESEL, NIP, REGON, imiona rodziców, datę urodzenia oraz numeru telefonu do dłużnika,

4. wskazanie świadczenia , które ma być spełnione przez dłużnika.

W przypadku świadczenia pieniężnego jest to wskazanie kwot o które wierzyciel wnosi z rozbiciem na poszczególne składniki świadczenie tj. np. należność główna, odsetki, koszty procesu,

5. wskazanie sposobów egzekucji,

6. podpis wierzyciela (lub pełnomocnika) pod wnioskiem egzekucyjnym, w przypadku reprezentowania wierzyciela przez pełnomocnika należy do wniosku egzekucyjnego załączyć pełnomocnictwo.


Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności tytułu wykonawczego i wykonuje tytuł zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Inicjując egzekucję, wierzyciel we wniosku musi dokładnie oznaczyć świadczenie, jakie ma być spełnione, oraz wskazać sposób egzekucji (art. 797 i 799 § 1 kpc). Komornik nie może zastosować innego sposobu egzekucji niż zgłoszony we wniosku. Wierzyciel zobowiązany jest popierać egzekucję, składać odpowiednie wnioski i wyjaśnienia.

 

Prawa wierzycieli:

Wierzyciel ma m.in. prawo do :

1. Egzekucji komorniczej.

2. Wyboru Komornika

3. Zlecenia Komornikowi poszukiwania majątku dłużnika.

1. Egzekucja sądowa to postępowanie mające na celu przymusową realizację świadczenia od dłużnika.

2. Wybór Komornika. Zgodnie z art. 8 ust 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm. ) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polski, z wyłączeniem spraw o egzekucję z niruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

3. Zlecenie poszukiwania majątku. Podmiotem zobowiązanym do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja jest wierzyciel. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zgodnie z art. 797 ¹ kpc zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. W tym celu wierzyciel składa wniosek o treści np. "zlecam Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 797 ¹ kpc."

 

Obowiązki dłużnika:

Obowiązki dłużnika:

1. Spełnienie świadczenia.

2. Znoszenie egzekucji sądowej

3. Udzielanie Komornikowi wyjaśnień.

4. Stawianie się na wezwanie komornika.

5. Informowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania.

Spełnienie świadczenia. Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia. W przypadku świadczeń pieniężnych obowiązek ten polega na zapłacie komornikowi egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami na rachunek bankowy komornika lub gotówką w kancelarii komornika.

Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie sporzadzone w formie dokumentu urzędowego. Poprzez zapłatę do komornika całości egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi dłużnik zwalnia się z długu, a postępowanie egzekucyjne ulega zakończeniu. Ponadto komornik po dokonanej do niego zapłacie całości egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi odnotowuje o tym wzmiankę na tytule wykonawczym, który pozostaje w aktach bez zwrotu wierzycielowi.

 Znoszenie egzekucji sądowej. Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym obliguje komornika do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Dłużnik ma obowiązek współdziałania z komornikiem i nie utrudniania mu podejmowanych czynności. Dłużnik nie może usuwać, ukrywać, zbywać, darować, niszczyć, rzeczywiście lub pozornie obciążać albo uszkadzać składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 300 § 2 kodeksu karnego).

 Udzielanie komornikowi wyjaśnień i stawianie się na wezwanie komornika.

Informowanie komornika o zmianie miejsca pobytu. Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny.

 

Opłaty egzekucyjne:

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne:
1. Za prowadzenie egzekucji (w tym również zabezpieczenie roszczeń).
2. Za dokonanie innych czynności określonych ustawowo.

Zgodnie z art. 46 ust 1 uoksie do wartości egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczonego roszczenia, stanowiącej podstawę ustalenia opłaty wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji lub zabezpieczeniu wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji. Do w/w wartości nie wlicza się natomiast kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia oraz kosztów zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępowaniu. Przy oznaczeniu wartości egzekwowanego świadczenia każde rozpoczęte 10 zł. liczy się za pełne (ust. 2 i 3 art. 46 uoksie ).

Na mocy art. 49 ust.1 uoksie opłata stosunkowa wynosi 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, nie może być jednak niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niżej niż 1/10 i nie wyżej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W obu przypadkach komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanych kwot.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 uoksie w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 k.p.c. komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednak w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn, komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie została wyegzekwowana.

W razie niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa wyżej uiszcza wierzyciel.

Opłatę stałą oraz opłatę stosunkową za dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego wierzyciel obowiązany jest uiścić w całości przed wszczęciem egzekucji lub dokonaniem zabezpieczenia. Od uiszczenia tych opłat uzależnione jest wszczęcie egzekucji oraz dokonanie zabezpieczenia. Nieopłacony przez wierzyciela w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty wniosek o dokonanie zabezpieczenia roszczenia podlega zwrotowi. Nieopłacony w terminie 7 dni wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i o dokonanie zabezpieczenia takich roszczeń powoduje zwrot wniosku. Za dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2 % wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

 

Opłaty egzekucyjne przy świadczeniach niepieniężnych

- Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 50 uoksie);

- Za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości, wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości, opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób (eksmisja) opłata wynosi 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od jednej izby. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych (art. 51 uoksie);

- 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku (art. 53 uoksie);

- 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 797¹ kpc. W razie odnalezienia majątku dłużnika w tym trybie komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 53a uoksie);

- 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w innych przypadkach niż wyżej podane np. wprowadzenie w posiadanie nieruchomości bez usuwania znajdujących się na niej ruchomości (art. 54 uoksie);

- 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wszystkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego (art. 57 uoksie);

- 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz za wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym (art. 58 uoksie).

  • Przewodnik po egzekucji sądowej POZNAJ swoje prawa i obowiązki

    Dodano: 29.01.2016

    pobierz plik