Licytacje

e-licytacja Działki budowlane w Malawie

31.07.2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz podaje do publicznej wiadomości, że podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ w dniu: 31.07.2024 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013zn 6 w zw. z art. 867 w zw. z art. 879 zn1 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości: 
- nieruchomości, której właścicielem jest Gąsior Paweł położonej w Malawie ,  36-007 Krasne, dla której Sąd Rejonowy Rzeszów VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00158873/8.
 
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z działek gruntowych o numerach 880/8, 880/10, 880/11 ( oznaczenie w KW 880/2) oraz o numerach 880/7, 880/8 (oznaczenie w KW 880/5), o łącznej powierzchni 0,2356 ha położona w Malawie (gmina Krasne, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie), dla Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00158873/8. Decyzją z dnia 30.04.2010 roku (Zi.XI.74301-3/2010) zatwierdzono nieujawniony w księdze wieczystej podział nieruchomości: - działka 880/2 o powierzchni 0,1182ha, dzieli się na działki: nr 880/9 o powierzchni 0,0214ha, 880/10 o powierzchni 0,0487ha oraz 880/11 o powierzchni 0,0481ha. - działka 880/5 o powierzchni 0,1174ha, dzieli się na działki: nr 880/7 o powierzchni 0,0494ha oraz 880/8 o powierzchni 0,0680ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Stan techniczno-użytkowy: Zespół działek - kompleks o łącznej powierzchni 0,2356ha, na który składają się: - działka nr 880/7 o powierzchni 0,0494ha (B - tereny mieszkaniowe); - działka nr 880/8 o powierzchni 0,0618ha (RIIIb - grunty orne - 0,0364ha i B - tereny mieszkaniowe -0,0316ha); - działka nr 880/9 o powierzchni 0,0214ha (B - tereny mieszkaniowe); - działka nr 880/10 o powierzchni 0,0487ha (B - tereny mieszkaniowe); - działka nr 880/11 o powierzchni 0,0481ha (B - tereny mieszkaniowe). Dostęp do drogi publicznej: Ustanowionymi służebnościami poprzez działki nr 881, 894/3 (podzieliła się na dz. 894/4 i 894/5), 894/2 (podzieliła się na dz. 894/6 i 894/7), 894/1 oraz drogą dojazdową - działki nr 880/1 i 880/3. Dojazd w części gruntowy. Właściciel przedmiotowej nieruchomości posiada udział 1/2 w drodze dojazdowej - działkach nr 880/1 i 880/3 objętych księgą wieczystą o numerze RZ1Z/00158871/ (działki te nie są objęte zakresem niniejszej wyceny). W celu zachowania dotychczasowego układu komunikacyjnego - dostępu do drogi publicznej - konieczne będzie ustanowienie służebności bądź sprzedaż udziału w/w działkach. Działki niezabudowane i niezagospodarowane. Teren nie jest ogrodzony. W części działki 880/7 zlokalizowane są zniszczone blaszaki. Dla terenu wycenianej nieruchomości nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne, działki znajdują się w terenach: - Działka nr 880/7 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (100%); - Działka nr 880/8 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (92%), drogi gminne (8%); - Działka nr 880/9 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (89%), drogi gminne (11%); - Działka nr 880/10 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (63%), drogi gminne (37%); - Działka nr 880/11 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (100%).
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.
 
Suma oszacowania wynosi 232 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 000,00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 23 200,00 zł.
 Przetarg wyżej wymienionych nieruchomości odbywa się w trybie elektronicznym  rozpocznie się w w dniu 31.07.2024 r. i  zakończy się w dniu:  07.08.2024 o godzinie: 12:00. 
 
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia (należy kliknąć zakładkę ,,przystąp do e-licytacji"!) na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
 
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 8671 § 4 nie stosuje się .
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika PKO BP I O/RZESZÓW 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
 
                                                                                                                                Komornik Sądowy
 
                                                                                                                                   Andrzej Kopacz
 
 
Pouczenia:
Zgodnie z art. 1013zn6 § 1 kpc, jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości. O terminie licytacji komornik zawiadamia uczestników postępowania stosownie do art. 954 kpc.
Zgodnie z art.  954 kpc
Obwieszczenie o licytacji doręcza się:
1) uczestnikom postępowania;
2) organowi gminy, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.
Zgodnie z art.  867zn1 kpc
§  2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§  3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Zgodnie z art.  8672 kpc §  4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Na podstawie:
Art. 879zn5 kpc
§ 1 Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 8671 § 4 nie stosuje się .
§ 2 Przed przystąpieniem do licytacji licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy ruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji. 
§ 3. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, o których mowa w § 2, lub do złożenia rękojmi. Jeżeli licytant występuje w imieniu innej osoby wzywa się go, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do przedłożenia utrwalonej w postaci elektronicznej kopii pełnomocnictwa w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 4. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia  rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. 
§ 5. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi, podania danych lub złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 i 3, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Art. 879zn6 kpc
§ 1 Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
§ 21. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 
 Art. 879zn7§ 3 kpc
Wierzyciel lub dłużnik mogą złożyć skargę na udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o najniższej cenie nabycia, o przebiegu przetargu lub o wyłączeniu od udziału w przetargu – w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia o udzieleniu przybicia w systemie teleinformatycznym. Skargę można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile skarżący posiada w tym systemie konto.
Art. 879zn9 kpc
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.  Za datę zapłaty ceny nabycia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. poz. 1431). 
§   7.    [Przystąpienie do przetargu]
1.  Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu.
2.  Użytkownik, wraz z przystąpieniem do przetargu, składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu.
3.  W momencie zgłoszenia przez użytkownika przystąpienia do przetargu dochodzi do przypisania użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta.
§   8.    [Oświadczenie o występowaniu w imieniu osoby trzeciej]
1.  Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, przystępując do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej.
2.    Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej.
3.  Komornik potwierdza w systemie teleinformatycznym uprawnienia pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego albo osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną.
 §   9a.    [Zamieszczenie wezwania lub zawiadomienia w systemie elektronicznym]
  Wezwanie do uzupełnienia danych, złożenia rękojmi lub przedłożenia dokumentów oraz zawiadomienie o odmowie dopuszczenia do przetargu uważa się za doręczone z dniem zamieszczenia ich w systemie teleinformatycznym. Powiadomienie o zamieszczeniu wezwania lub zawiadomienia doręcza się wnioskodawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4. 
§  10.   1.Dokonanie postąpienia wymaga:
1)uwierzytelnienia się na koncie użytkownika;
2)utworzenia oświadczenia o postąpieniu;
3)zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu.
2.Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia.
3.W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją ofiaruje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.
§   11.    [Zakończenie licytacji elektronicznej]
1.    Zakończenie licytacji elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji, a jeżeli doszło do jej automatycznego odroczenia, z momentem wskazanym w art. 8796 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
2.  W chwili zakończenia licytacji następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany (art. 305 § 1 i § 2 Kodeksu Karnego).