Licytacje

Działka gruntowa o pow. 1,37 ha położona w Hyżnem

09.11.2023

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu: 09.11.2023 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości: 
 
- nieruchomości,położona w miejscowości  Hyżne, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów) prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00040572/5.
 
Opis nieruchomości:
 
Działka gruntowa o nr 4059, położona w miejscowości Hyżne, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski o powierzchni 1,3700 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00040572/5. Według danych zawartych w ewidencji gruntów działka o numerze 4059 posiada klasoużytek PSIV (pow. 0,05ha), RIIIb (pow. 0,39ha), RIVa (pow. 0,50ha), RIVb (pow. 0,18ha), Lzr-RIVa (pow. 0,11ha), Lzr-RIIIb (pow.0,14ha). Nieruchomość gruntowa opisana jako działka gruntu nr 4059 nie jest zabudowana. Po- wierzchnia ww. działki wynosi 13.700,00 m 2 (obręb ewidencyjny nr 0004 Hyżne). Kształt regularny wąski i bardzo wydłużony. Działka stanowi użytek rolno-leśny w części północnej częściowo użytkowany rolniczo łącznie z działką sąsiednią, w części centralnej i południowej teren działki nieużytkowany porośnięty drzewami wielogatunkowymi i krzewami, nieoczyszczony. Północną granicą przylega do drogi polnej. Dane na temat działki: • uzbrojenie sieciowe działki: brak, (w części północnej przez działkę przebiega linia energetyczna niskiego napięcia) • dojazd do działki: droga gminna lokalna nieutwardzona,
 
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.
 
Suma oszacowania wynosi 66 719,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 50 039,25 zł.  
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 671,90 zł.
 
 Przetargi wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  16.11.2023 o godzinie: 12:00. 
 
 Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 
Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika PKO BP I O/RZESZÓW 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 
 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
 
Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
 
                                                                                                                                
 
 
Pozostałe warunki licytacji:
art.   867 2§  2.   W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§  3.   Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§  4.   Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Art.   8673  § 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. 
§ 2. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą 
art.   872 §  1.   Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
§  2.   ...w razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§  3.   Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. 
§  4.   Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.
art.   873.   O ściągnięciu od nabywcy należności według artykułu poprzedzającego orzeka sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
Art. 8795. § 1. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 
§ 2. Przed przystąpieniem do licytacji licytant obowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy ruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji. 
§ 3. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, mowa w § 2, lub do złożenia rękojmi. Jeżeli licytant występuje w imieniu innej osoby wzywa się go, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do przedłożenia utrwalonej w postaci elektronicznej kopii pełnomocnictwa w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
§ 4. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. 
§ 5. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi, podania danych lub złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 i 3, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
 
art. 8796  § 1 Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
§ 21. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia 
§  3. Komornik natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Jeżeli jednak do udzielenia przybicia niezbędne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa do udziału w przetargu, przybicie następuje  niezwłocznie po jego złożeniu, o czym należy poinformować uczestników przetargu przez obwieszczenie w systemie teleinformatycznym. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym.
§ 4. Komornik wstrzyma się z udzieleniem przybicia do czasu przedłożenia oryginału pełnomocnictwa do udziału w przetargu. W takim przypadku komornik obwieszcza o tym fakcie w systemie teleinformatycznym niezwłocznie po zakończeniu licytacji, wzywając jednocześnie licytanta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa w terminie 3 dni, pod rygorem odmowy udzielenia przybicia 
Art.   8797   § 1. O fakcie udzielenia przybicia obwieszcza się w systemie teleinformatycznym niezwłocznie po jego udzieleniu, przy czym dane nabywcy nie podlegają ujawnieniu. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się nabywcy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
§ 2. Osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a licytanci mogą złożyć skargę na przebieg przetargu w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Skargę składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
§ 3. Wierzyciel lub dłużnik mogą złożyć skargę na udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o najniższej cenie nabycia, o przebiegu przetargu lub o wyłączeniu od udziału w przetargu – w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia o udzieleniu przybicia w systemie teleinformatycznym. Skargę można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile skarżący posiada w tym systemie konto. 
§ 4. W razie nieuwzględnienia skargi komornik niezwłocznie po jej wniesieniu przekazuje sądowi poświadczony przez siebie odpis skargi, wraz z protokołem z przebiegu przetargu lub innymi dokumentami niezbędnymi do jej rozpoznania 
Art. 8798. W razie wniesienia skargi, o której mowa w art. 8797 § 2 lub 3, termin dla nabywcy do zrzeczenia się nabycia ruchomości wynosi miesiąc od dnia zakończenia przetargu. Zrzeczenie dokonywane jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
art. 8799  Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Za datę zapłaty ceny nabycia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika 
Art.   971.   Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Art.   981.   Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. poz. 1431). 
§   7.    [Przystąpienie do przetargu]
1.  Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu.
2.  Użytkownik, wraz z przystąpieniem do przetargu, składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu.
3.  W momencie zgłoszenia przez użytkownika przystąpienia do przetargu dochodzi do przypisania użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta.
§   8.    [Oświadczenie o występowaniu w imieniu osoby trzeciej]
1.  Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, przystępując do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej.
2.    Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej.
3.  Komornik potwierdza w systemie teleinformatycznym uprawnienia pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego albo osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną.
 §   9a.    [Zamieszczenie wezwania lub zawiadomienia w systemie elektronicznym]
  Wezwanie do uzupełnienia danych, złożenia rękojmi lub przedłożenia dokumentów oraz zawiadomienie o odmowie dopuszczenia do przetargu uważa się za doręczone z dniem zamieszczenia ich w systemie teleinformatycznym. Powiadomienie o zamieszczeniu wezwania lub zawiadomienia doręcza się wnioskodawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4. 
§  10.   1.Dokonanie postąpienia wymaga:
1)uwierzytelnienia się na koncie użytkownika;
2)utworzenia oświadczenia o postąpieniu;
3)zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu.
2.Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia.
3.W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją ofiaruje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.
§   11.    [Zakończenie licytacji elektronicznej]
1.    Zakończenie licytacji elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji, a jeżeli doszło do jej automatycznego odroczenia, z momentem wskazanym w art. 8796 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
2.  W chwili zakończenia licytacji następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę