Licytacje

Ułamkowa (1/2) część nieruchomości ; Dom przy ul. Jarowej w Rzeszowie

26.10.2023

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 października 2023 roku, godzina 11.20  w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 6 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
ułamkowej części nieruchomości tj: 1/2 części  nieruchomości oznaczonej jako: działki numer 1635/2 i numer 1635/3, o łącznej powierzchni 0,1217 ha, położona przy ulicy Jarowa 171 A, w miejscowości Rzeszów, gmina Miasto Rzeszów, powiat Miasto Rzeszów, województwie podkarpackim, w obrębie 223 Rzeszów - Zwięczyca II, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 101,90 m2, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze  RZ1Z/00146224/7 
 
 
Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi  244.000,00 złotych.
 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, to jest 183.000,00  złotych.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 24.400,00 złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  na rachunek bankowy Komornika  w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).
 
Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś protokół opisu i oszacowania przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.