Licytacje

Ułamkowa (1/2) część nieruchomości . Działka 0,27 ha w Borku Starym.

24.10.2023

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mający kancelarię w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 53A/301 na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 10136 § 1 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 października 2023 roku o godz. 12.00  w kancelarii komornika odbędzie się: 
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
ułamkowej części nieruchomości tj. :
 udział w wysokości 1/2 części  nieruchomości opisanej jako działka ewidencyjna o numerze 1192, położona w miejscowości Borek Stary, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Tyczyn, o powierzchni 0,27 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00028337/6.
 
 
Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 7.033,00 złotych.
 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 ceny oszacowania, to jest:  5.274,75 złotych.
 
Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś protokół opisu i oszacowania przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.
 
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 703,30 zł (1/10 sumy oszacowania), najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje. Rękojmie uiszcza się w kancelarii komornika (czynnej od pn. do pt. od 8:00 do 16:00) lub na rachunek bankowy Komornika w banku PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie o nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. 
     W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500,00 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny nabycia, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w kancelarii komornika w godzinach 8:00 - 16:00 lub do godz. 18:00 na w/w rachunek bankowy Komornika.             Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.