Licytacje

E-Licytacja Ciągnik Rolniczy URSUS C 360 3P

01.06.2022

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.06.2022, o godzinie 12:00, na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następujących ruchomości:

 

 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Ciągnik Rolniczy URSUS C 360 3P r. prod. 1987, nr. podwozia 614768 12 000,00 zł 9 000,00 zł

 

*) cena za sztukę

 

 

Licytacja zakończy się w dniu 08.06.2022 o godzinie 12:00.

Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Wysoka Głogowska 298, Wysoka Głogowska , 36-001 Wysoka Głogowska.

W dniu 31.05.2022 w godzinach od 14:00 do 15:00

 

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO BP I O/RZESZÓW 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Pouczenie:

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod wyżej wymienionym  adresem i przystąpienie do przetargu przed jego rozpoczęciem.Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem w/w systemu teleinformatycznego.