Licytacje

udział ułamkowy wynoszący 1/2 części w mieszkaniu ul. Hetmańska 24 rzeszów

26.05.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.05.2022 r. o godz 09:30 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 6 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

 

udział ułamkowy wynoszący 1/2 części nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 60, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 24, w obrębie 207 Śródmieście miasta Rzeszów. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nr 60, usytuowanego na VI kondygnacji tj. piątym piętrze budynku zgodnie z księga wieczystą wynosi 62,90 m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 629/36772 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RZ1Z/00110782/5,

 

Suma oszacowania udziału 1/2 części nieruchomości wynosi: 182.500,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. 136.875,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 18.250,00 złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

 Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.