Licytacje

Dom w Rzeszowie przy ul. Św. Marcina o pow. zab. 127 m2 na działce o łacznej pow. 0,0931 ha

12.05.2021

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 maja 2021roku, godzina 9.00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 6, odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 1114/7 o powierzchni 0,0832 ha oraz działka numer 1115/6 o powierzchni 0,0099 ha, położone przy ulicy Świętego Marcina w Rzeszowie, obrębie ewidencyjnym 221 Rzeszów-Słocina, gminie Rzeszów Miasto, powiecie Miasto Rzeszów, województwie podkarpackim, funkcjonalnie tworzące jedną całość, o łącznej powierzchni 0,0931 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 127,00 mkw, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00148114/7; 
 
Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi  kwotę 540.000,-zł.
 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, to jest kwotę 405.000,- zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 54.000,-złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rejkojmę można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).
 
 Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.