Licytacje

Działki gruntowe położone w Rzeszowie przy ul. Świdrówka o pow. łącznej 0,1541 ha

27.04.2021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie zawiadamia na podstawie art. 867 KPC w związku z art. 10136 KPC, że w dniu 27 kwietnia 2021roku, o godzinie 12.00, w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Kopacza - Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie, Al. Rejtana 53A/301, 35-326 Rzeszów odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki numer 5350/1 o powierzchni 0,0775 ha i 5350/2 o powierzchni 0,0766 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,1541 ha, tworzące całość gospodarczą, położone w Rzeszowie, obrębie ewidencyjnym 0222 Rzeszów-Przybyszówka II, gmina Rzeszów Miasto, powiat Miasto Rzeszów, województwo podkarpackie, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00159370/9
 
Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi: 81.200,-złotych.
 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi:60.900,-złotych, to jest trzy czwarte sumy oszacowania 
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, to jest kwotę 8.120,-złotych. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  na rachunek bankowy Komornika  w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).
 
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. 
Informuję, iż zgodnie z art. 871 KPC nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500,00 złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Zgodnie z art. 872 KPC nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny nabycia w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
 
Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel./fax (17) 230 64 20 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.