Licytacje

Działki gruntowe niezabudowane- tworzące całość gospodarczą o łącznej powierzchni 0,9424 ha poł. Rzeszów ul. Jarowa

27.10.2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art. 867 kpc. w związku z art. 10136 kpc. że w dniu 27.10.2020 roku o godzinie 12:00 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: al. Tadeusza Rejtana 53A/301, 35-326 Rzeszów, odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako:

1) działka numer 1708, o powierzchni 0,3900 ha., położona w Rzeszowie, obrębie ewidencyjnym 223 Rzeszów-Zwięczyca II, gminie Rzeszów Miasto, powiecie Miasto Rzeszów, województwie podkarpackim, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00054985/7

2) działka numer 1706/1, o powierzchni 0,0956 ha., położona w Rzeszowie, obrębie ewidencyjnym 223 Rzeszów-Zwięczyca II, gminie Rzeszów Miasto, powiecie Miasto Rzeszów, województwie podkarpackim, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00068692/7

3) działka numer 1703, o powierzchni 0,4568 ha., położona w Rzeszowie, obrębie ewidencyjnym 223 Rzeszów-Zwięczyca II, gminie Rzeszów Miasto, powiecie Miasto Rzeszów, województwie podkarpackim, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00148656/8

stanowiących własność dłużnika:

MGM Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie

Działki 1708, 1706/1, 1703, graniczą ze sobą i ze względu na cechy poszczególnych działek, tj. kształt, wymiary, położenie względem drogi dojazdowej łącznie tworzą całość gospodarczą o powierzchni 0,9424 ha.

W 2012 r. dla w/w działek decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa AR.6740.69.43.2011.AW69 udzielono pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych ( w zab. szeregowej 14 szt., w zabudowie bliźniaczej 2 szt, w zabudowie wolnostojącej 1 szt) 

 

Cena oszacowania w/w nieruchomości tworzących całość gospodarczą wynosi łącznie 1.031.500,00 złotych + 23% VAT tj.1.268.745,00 zł brutto.

 

Cena wywoławcza wynosi 773.625,00 złotych + 23% VAT tj. 951.558,75 zł brutto.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania brutto, to jest kwotę 126.874,50 złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

Informuję, iż zgodnie z art. 871 kpc. nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500,00 złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Zgodnie z art. 872 kpc. nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny nabycia w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel./fax (17) 230 64 20 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.