Licytacje

Działki o pow. 0.6531 ha i o pow. 0,1391 ha położone w miejscowości Łubno, gmina Dynów

16.09.2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie zawiadamia na podstawie art.  867 kpc w związku z art. 10136 kpc, że w dniu 16 września 2020  roku, o godzinie 12:30, w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Kopacza - Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie, Al. Rejtana 53A/301, 35-326 Rzeszów odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

                                                                                                          nieruchomości opisanych jako:

 

a) działka o nr 1330/1, o powierzchni 0,6531 ha, niezabudowana, położona w miejscowości Łubno, obrębie ewidencyjnym 0006 Łubno, gminie Dynów, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o  numerze  RZ2Z/00057935/0

b)  działka o nr 1355/5 o  powierzchni 0,1391 ha, niezabudowana, położona w miejscowości Łubno, obrębie ewidencyjnym 0006 Łubno, gminie Dynów, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, dla której Sąd  Rejonowy w  Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o  numerze  RZ2Z/00057936/7.

 

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi:

a) działki o numerze 1330/1 kwotę 12.800,00 zł.

b) działki o numerze 1355/5 kwotę 3.700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

a) działki o numerze 1330/1 kwotę 9.600,00 zł. to jest trzy czwarte ceny oszacowania

b) działki o numerze 1355/5 kwotę 2.775,00 zł. to jest trzy czwarte ceny oszacowania

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest:

a) działki o numerze 1330/1 kwotę 1.280,00 zł

b) działki o numerze 1355/5 kwotę 370,00 zł

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

Informuję, iż zgodnie z art. 871 KPC nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychamist po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500,00 złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Zgodnie z art. 872 KPC nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny nabycia w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel./fax (17) 230 64 20 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwoo zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.