Licytacje

Działka o pow. 2.5382 ha położona w miejscowości Łubno , gmina Dynów

16.09.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie zawiadamia na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 10136 kpc, że w dniu 16 września 2020 roku o godzinie 12:00, w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Kopacza - Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie, Al. Rejtana 53A/301, 35-326 Rzeszów odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

 

działka o nr 1315 o powierzchni 2,5382 ha, niezabudowana, położona w miejscowości Łubno, obrębie ewidencyjnym 0006 Łubno, gminie Dynów, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00057665/6.

 

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 43.700,00 złotych.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest: 32.775,00 złotych.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest kwotę 4.370,00 złotych.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

Informuję, iż zgodnie z art. 871 KPC nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychamiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500,00 złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Zgodnie z art. 872 KPC nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny nabycia w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel./fax (17) 230 64 20 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.