Licytacje

Udział 1/3 części w lokalu mieszkalnym w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 15

10.03.2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 marca 2020roku, godzina 10.00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 31 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

udziału wynoszącego 1/3 części nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny numer 12 położony w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 15, gmina Rzeszów Miasto, powiat Miasto Rzeszów, województwo podkarpackie, usytuowany na czwartej kondygnacji budynku, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 43,19 mkw oraz pomieszczenia przynależnego w postaci piwnicy o powierzchni  1,93 mkw, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00141591/5, oraz związany z własnością lokalu udział w wysokości 4512/189752 części w nieruchomości wspólnej, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00039426/0.

 

Cena oszacowania w/w udziału w nieruchomości wynosi 86.600,-złotych.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, to jest 64.950,- złotych.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 8.660,-złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.