Licytacje

Dom w Mrowli + działki niezabudowane

28.01.2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28 stycznia 2020roku, godzina 10.20 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 31 odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, oznaczona jako:

a) działka nr 1680/1 o powierzchni 0,0700 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 85 mkw i budynkiem gospodarczym;

b) działka o numerze 1921 o powierzchni 0,2000ha, niezabudowanej, sklasyfikowanej jako grunty orne RIIIa;

c) działka o numerze 1922/4 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, sklasyfikowanej jako grunty orne RIIIa;

dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00188702/8,

 

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi:

a) działka nr 1680/1 kwotę 151.000,-zł

b) działka nr 1921 kwotę 5.900,-zł.

c) działka nr 1922/4 kwotę 1.800,-zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, to jest:

a) działka nr 1680/1 na kwotę 113.250,-zł.

b) działka nr 1921 na kwotę 4.425,-zł.

c) działka nr 1922/4 na kwotę 1.350,-zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest:

a) działka nr 1680/1 kwotę 15.100,-zł

b) działka nr 1921 kwotę 590,-zł.

c) działka nr 1922/4 kwotę 180,-zł.

 

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rejkojmę można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.