Licytacje

Fiat Ducato 250, r. prod. 2008

24.09.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mający kancelarię w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 53A/301 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2019 roku o godz. 11.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

1. Samochód ciężarowy marki : Fiat Ducato 250,

r. prod. 2008, poj. 2190, nr. rej. RZ6785G, VIN ZFA25000001405811

 

Cena oszacowania : 12.000,00 zł ( dwanaście tysięcy złotych)

Cena wywoławcza : 3/4 wartości szacunkowej tj. 9.000,00 zł ( dziewięć tysięcy złotych)

 

Ruchomość będącą przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać bezpośrednio przed licytacją w godz. 10.30-10.50 na parkingu przy budynku CENTRUM HANDLOWEGO RESPAN, Rzeszów al. Rejtana 53a.

 

 

Jeżeli suma oszacowania ruchomości jest wyższa niż pieć tysięcy złotych przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje. Rękojmie uiszcza się w kancelarii komornika (czynnej od pn. do pt. od 8:00 do 16:00) lub na rachunek bankowy Komornika w banku PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie o nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500,00 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny nabycia, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w kancelarii komornika w godzinach 8:00 - 16:00 lub do godz. 18:00 na w/w rachunek bankowy Komornika. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Nabywca staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolninienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż ruchomości jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, stosownie do treści art. 9 pkt. 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).