Licytacje

Udziały 1/3 w nieruchomościach-Rzeszów ul. Dębicka

12.09.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 września 2019roku, godzina 12.30 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 12 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

udziałów wynoszących 1/3 części nieruchomości gruntowej położonej w województwie podkarpackim, powiecie rzeszowskim, miejscowości Rzeszów, w okolicy ulicy Dębickiej, obrębie 222 Rzeszów-Przybyszówka II, oznaczonej jako: działka numer 1949/1 o powierzchni 0,2752ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym; działka niezabudowana numer 1946 o powierzchni 0,2457ha; działka niezabudowana numer 1944 o powierzchni 0,4886ha, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00008060/0.

 

Cena oszacowania w/w udziałów 1/3 części nieruchomości wynosi:

a) działki 1949/1 kwotę 86.000,00 złotych

b) działki 1946 kwotę 18.333,33 złotych

c) działki 1944 kwotę 32.000,00 złotych

 

Cena wywoławcza w/w udziałów 1/3 części nieruchomości wynosi w powyższej licytacji:

a) działki 1949/1 kwotę 64.500,00 złotych

b) działki 1946 kwotę 13.750,00 złotych

c) działki 1944 kwotę 24.000,00 złotych

to jest trzy czwarte wartości oszacowania

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest:

a) działki 1949/1 kwotę 8.600,00 złotych

b) działki 1946 kwotę 1.833,33 złotych

c) działki 1944 kwotę 3.200,00 złotych

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rejkojmę można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.