Licytacje

Mieszkanie w Rzeszowie przy ul. Świętego Jana z Dukli numer 3 o pow. 71,20 m2

27.08.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc,. że w dniu 27.08.2019 roku o godzinie 11:10 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 31 odbędzie się:

 

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkalnych o numerach 24 A o powierzchni użytkowej 35,60 m2 i 23 A o powierzchni użytkowej 35,60 m2, położonych na 5 kondygnacji budynku w Rzeszowie przy ulicy Świętego Jana z Dukli numer 3, gminie Miasto Rzeszów, województwie podkarpackim, dla których VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgi wieczyste numer RZ1Z/00143367/0 i RZ1Z/00143368/7, stanowiących funkcjonalną całość gospodarczą tj. jedno mieszkanie o powierzchni użytkowej 71,20 m2

 

 

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 366.720,00 złotych.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, to jest 275.040,00 złotych.

 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiatej części sumy oszacowania, to jest kwotę 36.672,00 złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rejkojmę można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.