Licytacje

Działki gruntowe w miejscowości Łukawiec

04.07.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art. 867 kpc. w związku z art. 10136 § 1 kpc., że w dniu 04.07.2019 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Kopacza - Kancelaria Komornicza w Rzeszowie, al. Rejtana 53A/301, 35-326 Rzeszów odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer RZ1Z/00179417/7, położonej w miejscowości Łukawiec, obrębie 0003 Łukawiec, gminie Trzebownisko, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, oznaczonej jako działki o numerach:

a) działka o numerze 1784 o powierzchni 0,1900 ha.,

b) działka o numerze 3373 o powierzchni 0,1373 ha.,

 

Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi:

a) działki numer 1784 na kwotę 5.200,00 złotych

b) działki numer 3373 na kwotę 10.200,00 złotych

 

Cena wywołania w/w nieruchomości wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej, to jest:

a) działki numer 1784 na kwotę 3.900,00 złotych

b) działki numer 3373 na kwotę 7.650,00 złotych

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości do której licytacji chce przystąpić, to jest:

a) działki numer 1784 na kwotę 520,00 złotych

b) działki numer 3373 na kwotę 1.020,00 złotych

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej tj. do godz. 16:00 lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.