Licytacje

Kompleks biurowo-produkcyjno-magazynowy w Tyczynie

13.06.2019

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 czerwca 2019 roku o godzinie 9:40 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 6 odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonych w miejscowości Tyczyn (gm. Tyczyn, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie) opisane jako:

1) działka nr 1032/1 o pow. 0,1030 ha oraz działka nr 1032/2 o pow. 0,0045 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta o numerze RZ2Z/00052847/1,

2) działka nr 1044/4 o pow. 0,0521 ha oraz nr 1044/7 o pow. 0,0476 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta o numerze RZ2Z/00003782/9,

3) działka nr 1044/9 o pow. 0,1399 ha, nr 1044/6 o pow. 0,0157 ha oraz nr 1044/8 o pow. 0,0340 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta o numerze RZ2Z/00028960/2,

tworzących zwarty wielobok o łacznej powierzchni 0,3968 ha, zabudowany czterema budynkami
o przeznaczeniu biurowo-produkcyjno-magazynowym i stanowiący zorganizowaną całość gospodarczą.

 

Nieruchomości są własnością dłużnika:

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług H-GAZ M.Hliniak W.Hliniak spółka jawna

ul. Podwale 11, 36-020 Tyczyn

 

Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 3 219 894,00 złotych (w tym 23% VAT).

 

Cena wywoławcza w powyższej II licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, to jest:

 

2 146 596,00 złotych (w tym 23% VAT)

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania to jest kwotę 321.989,40-zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.