Licytacje

udziały 1/3 w działkach gruntowych - Dylągówka

28.05.2019

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mający kancelarię w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 53A/301 na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 10136 § 1 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.05.2019 roku o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się:

 

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

udziałów w nieruchomościach niezabudowanych położonych w miejscowości Dylągówka (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Hyżne) a to:

I. udział 1/3 w działkach o nr 1669 o pow. 0,24 ha, 1791 o pow. 0,24 ha, 1487 o pow. 0,48 ha, 1787 o pow. 0,12 ha, dla których Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o nr KW RZ2Z/00029879/4,

 

Do licytacji udziału w działkach 1487 stosuje się ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikające
z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

 

l.p.

Oznaczenie

działki

wysokość udziału

suma oszacowania

całość/udział

Cena wywołania udziału

(1/2 oszacowania udziału)

Wysokość rękojmi

1.

Dz. nr 1669

1/3

9.000-zł./3.000-zł.

1.500,00-zł.

300,00-zł.

2.

Dz. nr 1791

1/3

9.000-zł./3.000-zł.

1.500,00-zł.

300,00-zł.

3.

Dz. nr 1487

1/3

12.000-zł./4.000-zł.

2.000,00-zł.

400,00-zł.

4.

Dz. nr 1787

1/3

4.500-zł./1.500-zł.

750,00-zł.

150,00-zł.

 

Nieruchomości te można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej
w dniu poprzedzającym licytacje. Rękojmie uiszcza się w kancelarii komornika (czynnej od pn. do pt. od 8:00 do 16:00) lub na rachunek bankowy Komornika w banku PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie o nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500,00 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny nabycia, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w kancelarii komornika w godzinach 8:00 - 16:00 lub do godz. 18:00 na w/w rachunek bankowy Komornika. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Nabywca staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.