Licytacje

Działki gruntowe niezabudowane w miejscowości Bachórz

25.04.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art.  867  kpc. w związku z art. 10136 § 1 kpc., że w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 w  Kancelarii  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Kopacza - Kancelaria Komornicza w Rzeszowie, al. Rejtana 53A/301, 35-326 Rzeszów odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowych, dla  których  to  nieruchomości Sąd Rejonowy w  Rzeszowie VIII  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z  siedzibą w  Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o  numerze  RZ2Z/00036591/3, położonej w miejscowości Bachórz, gminie Dynów, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, oznaczonej jako działki o numerach:

a) działka o numerze 559 o powierzchni 0,48 ha.,- do egzekucji z nieruchomości stosuje się ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikające z  art. 2 a ustawy z  dnia  11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

b) działka o numerze 645 o powierzchni 0,23 ha.,

c) działka o numerze 646/2 o powierzchni 0,28 ha.,

d) działka o numerze 662 o powierzchni 0,71 ha.- do egzekucji z nieruchomości stosuje się ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikające z  art. 2 a ustawy z  dnia  11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

e) działka o numerze 680 o powierzchni 0,16 ha.,

f) działka o numerze 420 o powierzchni 0,19 ha.,

g) działka o numerze 411 o powierzchni 0,11 ha.,

h) działka o numerze 414 o powierzchni 0,11 ha.,

i) działka o numerze 421 o powierzchni 0,15 ha.,

j) działka o numerze 472 o powierzchni 0,62 ha.- do egzekucji z nieruchomości stosuje się ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikające z  art. 2 a ustawy z  dnia  11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

k) działka o numerze 481 o powierzchni 0,29 ha.,

l) działka o numerze 1898/1 o powierzchni 0,07 ha.,

ł) działka o numerze 2058 o powierzchni 0,09 ha.,

m) działka o numerze 2124/2 o powierzchni 0,31 ha.,- do egzekucji z nieruchomości stosuje się ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikające z  art. 2 a ustawy z  dnia  11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

n) działka o numerze 2125/1 o powierzchni 0,16 ha.,

 

Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi:

a) działki numer 559 na kwotę 10.200,00 złotych,

b) działki numer 645 na kwotę 4.500,00 złotych,

c) działki numer 646/2 na kwotę 4.200,00 złotych,

d) działki numer 662 na kwotę 7.900,00 złotych,

e) działki numer 680 na kwotę 2.700,00 złotych,

f) działki numer 420 na kwotę 2.900,00 złotych,

g) działki numer 411 na kwotę 1.700,00 złotych,

h) działki numer 414 na kwotę 1.500,00 złotych,

i) działki numer 421 na kwotę 2.300,00 złotych,

j) działki numer 472 na kwotę 12.500,00 złotych,

k) działki numer 481 na kwotę 6.100,00 złotych,

l) działki numer 1898/1 na kwotę 1.500,00 złotych,

ł) działki numer 2058 na kwotę 2.400,00 złotych,

m) działki numer 2124/2 na kwotę 9.400,00 złotych,

n) działki numer 2125/1 na kwotę 4.500,00 złotych.

 

Cena wywołania w/w nieruchomości wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej, to jest:

a) działki numer 559 na kwotę 7.650,00 złotych,

b) działki numer 645 na kwotę 3.375,00 złotych,

c) działki numer 646/2 na kwotę 3.150,00 złotych,

d) działki numer 662 na kwotę 5.925,00 złotych,

e) działki numer 680 na kwotę 2.025,00 złotych,

f) działki numer 420 na kwotę 2.175,00 złotych,

g) działki numer 411 na kwotę 1.275,00 złotych,

h) działki numer 414 na kwotę 1.125,00 złotych,

i) działki numer 421 na kwotę 1.725,00 złotych,

j) działki numer 472 na kwotę 9.375,00 złotych,

k) działki numer 481 na kwotę 4.575,00 złotych,

l) działki numer 1898/1 na kwotę 1.125,00 złotych,

ł) działki numer 2058 na kwotę 1.800,00 złotych,

m) działki numer 2124/2 na kwotę 7.050,00 złotych,

n) działki numer 2125/1 na kwotę 3.375,00 złotych.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości do której licytacji chce przystąpić, to jest:

a) działka numer 559 kwotę 1.020,00 złotych,

b) działka numer 645 kwotę 450,00 złotych,

c) działka numer 646/2 kwotę 420,00 złotych,

d) działka numer 662 kwotę 790,00 złotych,

e) działka numer 680 kwotę 270,00 złotych,

f) działka numer 420 kwotę 290,00 złotych,

g) działka numer 411 kwotę 170,00 złotych,

h) działka numer 414 kwotę 150,00 złotych,

i) działka numer 421 kwotę 230,00 złotych,

j) działka numer 472 kwotę 1.250,00 złotych,

k) działka numer 481 kwotę 610,00 złotych,

l) działka numer 1898/1 kwotę 150,00 złotych,

ł) działka numer 2058 kwotę 240,00 złotych,

m) działka numer 2124/2 kwotę 940,00 złotych,

n) działka numer 2125/1 kwotę 450,00 złotych.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można wpłacić w gotówce w  Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

Elaborat  szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i  na  stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o  zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z  chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej tj. do godz. 16:00 lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.