Licytacje

Działka budowlana w Chmielniku, Działki rolne w Kielnarowej

29.01.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.01.2018r. roku, o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika znajdującej się przy al. Tadeusza Rejtana 53A/301 w Rzeszowie odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości:

1) działka nr 1049 o pow. 0,43 ha (PsV-0,01 ha, RIIIb-0,42 ha) położona w miejscowości Kielnarowa (gm. Tyczyn, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie) - KW  RZ2Z/00006001/2,

2) działka nr 1048/2 o pow. 0,38 ha (PsV-0,03 ha, RIIIb-0,35 ha) położona w miejscowości Kielnarowa (gm. Tyczyn, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie) - KW  RZ2Z/00006001/2,

Na obszarze w/w działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenie użytków rolnych.

Do egzekucji z w/w nieruchomości rolnej stosuje się ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikające z  art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

3) działka nr 3271/8 o pow. 0,1088 ha (RIIIa-0,1088 ha) położona w miejscowości Chmielnik, obręb 002 (gm. Chmielnik, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie) - KW  RZ2Z/00021994/0,

Obszar działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi:

1) działki 1049 na kwotę 6.350,00-zł.

2) działki 1048/2 na kwotę 5.610,00-zł.

3) działki 3271/8 na kwotę 56.100,00-zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania,, to jest:

1) działki 1049 na kwotę 4.762,50-zł.

2) działki 1048/2 na kwotę 4.207,50-zł.

3) działki 3271/8 na kwotę 42.075,00-zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest:
1) działki 1049 kwotę 635,00-zł., 2) działki 1048/2 kwotę 561,00-zł., 3) działki 3271/8 kwotę 5.610,00-zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.