Licytacje

II licytacja - Dom z zabudowaniami - Zgłobień

24.01.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art.  953 kpc. w związku z art. 983 kpc., że w dniu 24.01.2019 roku o godzinie 11:00 w Sądzie Rejonowym w  Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sali numer 6 odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej położonej w  miejscowości Zgłobień, gminie Boguchwała, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1302, o  powierzchni 0,33 ha., zabudowana budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 155 m2 i powierzchni zabudowy 100 m2; budynkiem gospodarczym murowanym - o powierzchni zabudowy 83 m2; budynkiem gospodarczym murowanym - o powierzchni zabudowy 99 m2 oraz budynkiem gospodarczym murowanym - o powierzchni zabudowy 24 m2; dla której to  nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o  numerze  RZ1Z/00146910/3,

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 236.000,00 złotych.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, to jest 157.333,33 złotych.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest kwotę 23.600,00 złotych, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię  można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.