Licytacje

Udział 1/2 w działce rolnej 1,01 ha Trzebuska

20.12.2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art.  867 kpc. w związku z art. 10136 § 1 kpc., że w dniu 20 grudnia 2018 roku o godzinie 12:00 w  Kancelarii  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Kopacza - Kancelaria Komornicza w  Rzeszowie, al.  Rejtana 53A/301, 35-326 Rzeszów odbędzie się:

 

D R U G A  L I C Y T A C J A

 

ułamkowej części nieruchomości w wysokości 1/2 część nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka numer 810, położonej w miejscowości Trzebuska, obrębie 0005 Trzebuska, gminie Sokołów Małopolski, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim (ID  działki 181611_5.0005.810), o powierzchni 1,0100 ha., dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o  numerze  RZ1Z/00122732/7.

 

Do egzekucji z w/w ułamkowej części nieruchomości rolnej stosuje się ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikające z  art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Uprawnienia do nabycia nieruchomości rolnej należy wykazać przed rozpoczęciem licytacji.

 

Cena oszacowania w/w ułamkowej części nieruchomości wynosi 13.200,00 złotych.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi jedną drugą wartości oszacowania, to jest 6.600,00 złotych.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, to jest kwotę 1.320,00 złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Rekojmię można wpłacić najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg w  gotówce bezpośrednio w  Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w  PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie numer 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500,00 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny nabycia, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w  kancelarii komornika w godzinach 8:00 - 16:00 lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy  Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Kopacz w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 do  godziny 18:00 dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.