Licytacje

Działki niezabudowane i zabudowana - Kielnarowa

07.12.2018


                                              O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07 grudnia 2018 roku, godzina 9.00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 12 odbędzie się:

                                             D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Kielnarowa stanowiących własność dłużnika Czechowicz Krzysztofa a to:

I) nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, oznaczona jako:

  a) działka numer 1245/2 o powierzchni 0,2754 ha,
  b) działka numer  1245/5 o powierzchni 0,0834 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 83 mkw i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 114mkw,
dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00005783/0;
II) udział wynoszący 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, oznaczona jako działka numer 1245/4 o powierzchni 0,0122 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00060563/5;

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi:
    a) działki 1245/2 na kwotę 142.800,-zł.
    b) działki 1245/5 na kwotę   99.000,-zł.
    c) działki 1245/4 (udziału 1/2 części) na kwotę 5.600,-zł.

Cena wywoławcza w powyższej II licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, to jest:
    a) działki 1245/2 na kwotę 95.200,00-zł.
    b) działki 1245/5 na kwotę 66.000,00-zł.
    c) działki 1245/4 (udziału 1/2 części) na kwotę 3.733,33-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, to jest:
    a) działki 1245/2 na kwotę 14.280,-zł.
    b) działki 1245/5 na kwotę   9.900,-zł.
    c) działki 1245/4 (udziału 1/2 części) na kwotę 560,-zł.
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  na rachunek bankowy Komornika  w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).
Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                              Komornik Sądowy
                                                                               Andrzej Kopacz