Licytacje

Dom w Rzeszowie przy ul. Księżycowej -- LICYTACJA ODWOŁANA !!! --

18.04.2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz - Kancelaria Komornicza w Rzeszowie zawiadamia na podstawie art. 867 KPC w związku z art. 10136 KPC, że w dniu 18 kwietnia 2018roku, o godzinie 12.00, w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Kopacza - Kancelaria Komornicza w Rzeszowie, Al. Rejtana 53A/301, 35-326 Rzeszów odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 779, obręb ewidencyjny 217 - Pobitno, województwo podkarpackie, miasto Rzeszów, o powierzchni 0,0805 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00098503/5. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, w tym:

Budynek mieszkalny: wolno-stojący, parterowy, z użytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia. Powierzchnia budynku: zabudowy 124mkw, użytkowa 150mkw, w tym: część mieszkalna 125mkw (parter, poddasze), biuro 25mkw (parter). Pomieszczenia części mieszkalnej: parter - pokój, kuchnia, łazienka, 2 pomieszczenia gospodarcze; poddasze - 2 pokoje, łazienka. Pomieszczenia biura: pokój z aneksem socjalnym, w.c. Część mieszkalna i biuro posiadają niezależne wejścia.

Budynek gospodarczy: parterowy, bez podpiwniczenia. Powierzchnia budynku: zabudowy 36 mkw, użytkowa 28 mkw.

 

Egzekucja prowadzona w trybie uproszczonym, gdyż w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie wystąpiono z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na użytkowanie
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego budynków znajdujących się na działce.

 

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi kwotę 608.000,-zł

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi połowę wartości szacunkowej, to jest kwotę 304.000,-zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 60.800,00-zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

Informuję, iż zgodnie z art. 871 KPC nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychamist po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Zgodnie
z art. 872 KPC nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny nabycia w całości lub części, traci prawa wynikające 
z przybicia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.