Licytacje

Mini Cooper S Coupe, rok prod. 2003

20.03.2018

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz mający kancelarię w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 53A/301 na podstawie art. 867 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.03.2018 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:


samochód osobowy: Mini Cooper S Coupe
rok prod. 2003
benzyna
poj.: 1598,00 cm3, 120 kW
nr VIN: WMWRE31080TD13238

Cena szacunkowa ruchomości wynosi 17.800,00 złotych.
Cena wywoławcza ruchomości wynosi 3/4 wartości szacunkowej, to jest 13.350,00 złotych.

Ruchomość będącą przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać bezpośrednio przed licytacją na parkingu przy budynku CENTRUM HANDLOWEGO RESPAN, Rzeszów al. Rejtana 53a.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania tj. 1.780,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Rękojmię należy wpłacić najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg bezpośrednio w kancelarii komornika lub nie później niż dwa dni przed licytacją przelewem na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Kopacz numer: 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961. W przypadku przelewu na rachunek bankowy na dowodzie wpłaty należy podać: rękojmia na licytację w sprawie Km 872/17, oraz imię i nazwisko lub nazwę podmotu oraz dokładny adres licytanta - przystępując do licytacji należy okazać potwierdzenie wpłaty rękojmi.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500,00 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny nabycia, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym resztę ceny, uiszcza się w dniu następnym w kancelarii komornika w godzinach 8:00 - 16:00 lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Kopacz numer: 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 do godziny 18:00. W przypadku przelewu na rachunek bankowy na dowodzie wpłaty należy podać: nabycie ruchomości w sprawie Km 872/17, imię, nazwisko lub nazwę podmotu oraz dokładny adres nabywcy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Licytacja może zostać odwołana, bez podania przyczyczy odwołania.
                                                                                              

                                                                                                               Zastępca Komornika Sądowego
                                                                                                        Asesor Komorniczy Ewa Ziętek-Wróbel