Licytacje

Dom w Rzeszowie przy ul. Wrzosowej

15.03.2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15 marca 2018roku, godzina 11.30 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 6 odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Rzeszów przy ulicy Wrzosowej 6, województwie podkarpackim, obrębie ewidencyjnym 209 Zalesie, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 830, o powierzchni 0,0492 ha. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym murowanym o powierzchni ogólnej 200 m2. Dla nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00085033/5;

 

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 535.000,-złotych.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, to jest 356.666,67złotych.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 53.500,-złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

 Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.